Regulamin serwisu „Mapa Agentów”

Serwis „Mapa Agentów” (dalej: „Serwis”) jest prowadzony przez Alwis Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. Jest on narzędziem umożliwiającym klientom znajdowanie osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne (dalej: „OFWCA”) lub Agencji w celu uzyskania porady, informacji o ubezpieczeniach, oferty lub zawarcia umowy ubezpieczenia.

W Serwisie mogą znajdować się jedynie Dystrybutorzy ubezpieczeń, którzy działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zobowiązują się do przestrzegania zasad obowiązujących w Serwisie „Mapa Agentów”.

Dystrybutor ubezpieczeń po uzyskaniu kontaktu klienta z Serwisu odpowiada samodzielnie za: przestrzeganie przepisów RODO, obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1881 ze zm., dalej: „Ustawa”) oraz zachowanie tajemnicy ubezpieczeniowej, tajemnicy dystrybutora ubezpieczeń i zasad profesjonalnego działania pośrednika ubezpieczeniowego.

Agent/OFWCA po uzyskaniu kontaktu klienta z Serwisu postępuje zgodnie z obowiązującymi go procedurami i wytycznymi.

W niniejszym Regulaminie poszczególne określenia oznaczają:

 1. Serwis „Mapa Agentów” - Serwis internetowy prowadzony przez Alwis Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Naściszowskiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000891936, NIP: 7343593428, REGON: 388547539, kapitał zakładowy 10 000,00 zł, dostępny pod adresem: www.mapaagentow.pl - zamiennie w tekście także jako: „Serwis”, „Serwis MA”, „MA”.
 2. Dystrybutor ubezpieczeń – agent ubezpieczeniowy lub osoba fizyczna posiadające uprawnienia do wykonywania czynności agencyjnych zgodnie z Ustawą – zamiennie w tekście jako: „agent”, „OFWCA”, „agent/OFWCA” lub „Dystrybutor”. Agent i OFWCA oznaczają ten sam zakresowo podmiot, różniący się tylko sposobem podporządkowania i wykonywania czynności agencyjnych.
 3. Usługodawca – Alwis Finanse sp. z o.o., która to spółka stanowi właściciela Serwisu.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną poszukująca ochrony ubezpieczeniowej, porady agenta lub poszukująca agenta w Serwisie do tych czynności.
 5. Profil – konto założone dla agenta/OFWCA po zarejestrowaniu się na MA zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie i zawartym formularzu rejestracyjnym. Jest to zbiór informacji na temat agenta umieszczony w Serwisie w postaci indywidualnego konta Serwisu.
 6. Rejestracja – proces utworzenia Konta dla agenta, zgodnie z określonymi wymogami zawartymi na stronie Serwisu.
 7. Konto Użytkownika – konto założone automatycznie dla Użytkownika przy pierwszym kontakcie, wejściu na MA w celu skorzystania z wybranej usługi (wybór agenta, porada, zapytanie).
 8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis MA.

Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikom oraz agentom/OFWCA przed rozpoczęciem korzystania Serwisu.

I. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Usługodawca świadczy na MA między innymi następujące usługi:
  1. udostępnianie wyszukania i znajdowania przez Użytkowników, Dystrybutorów ubezpieczeń – OFWCA i agentów według kryterium terenowego, specjalizacji i innych kryteriów określonych przez potencjalnych klientów,
  2. umożliwienie Użytkownikom publikowania informacji i opinii o Dystrybutorach ubezpieczeń na terenie poszczególnych województw, powiatów, miast i kategorii świadczonych usług,
  3. udostępnianie wyszukiwarki: agentów oraz agencji,
  4. powiadamianie Dystrybutorów z MA o nowych informacjach i zamieszczonych opiniach;
  5. umożliwianie Użytkownikom zadawania pytań związanych z ubezpieczeniami zweryfikowanym na MA Dystrybutorom ubezpieczeń,
  6. umożliwianie zweryfikowanym Dystrybutorom ubezpieczeń zmian i korygowania informacji o sobie oraz odnoszenia się do zgłoszonych opinii Użytkowników i zadanych pytań,
  7. umożliwianie zweryfikowanym Dystrybutorom ubezpieczeń dostępu do funkcjonalności Serwisu, w tym: prowadzenia w Serwisie bazy klientów, bazy zdjęć, statystyk, terminarza spotkań, APK, rozliczania polis, uczestniczenia w webinarach i szkoleniach, korespondowania z klientami i innymi Dystrybutorami ubezpieczeń,
  8. oferowanie usług marketingowych (handlowych) o ubezpieczeniach.
 2. Serwis Mapa Agentów świadczy usługi polegające na informowaniu Użytkowników Internetu, potencjalnych klientów z zakresu ubezpieczeń o: doświadczeniu, specjalizacji i praktyce zawodowej Dystrybutorów ubezpieczeń poprzez umieszczanie o tym informacji przy każdym Dystrybutorze - agencie na MA. Dodatkowo na MA zamieszcza się również informacje o prowadzonych punktach świadczenia usług ubezpieczeniowych na mapach internetowych.
 3. W celu świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, Serwis MA może nawiązywać z podmiotami trzecimi stosunki umowne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które są niezbędne dla świadczenia tych usług. W szczególności Serwis może zawierać umowy, których celem będzie:
  1. zapewnienie jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania na wyszukiwarkach internetowych,
  2. oznaczanie miejsca wykonywania praktyki zawodowej Dystrybutorów na mapach internetowych.
 4. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Dystrybutorach i prowadzonych biurach zawierania ubezpieczeń. Usługodawca nie pobiera opłat za opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie.
 5. Usługodawca (Serwis) zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni.

II. Warunki świadczenia, korzystania z usług Serwisu

 1. W celu korzystania z usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internetowej,
  2. włączyć w przeglądarce internetowej obsługę javascript i plików cookies,
  3. posiadać przeglądarkę internetową : Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, IE, Opera lub Microsoft Edge zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. W Serwisie mogą być wykorzystywane następujące technologie: PHP, XML, HTML5, JavaScript, cookies. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu może wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.
 3. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Dystrybutorach ubezpieczeń oraz korzystać z wyszukiwarki Serwisu w celu odnalezienia agenta dla zawarcia ubezpieczenia lub uzyskania porady.
 4. Użytkownik może:
  1. korzystać z wszystkich dostępnych na Serwisie usług dla potencjalnych klientów,
  2. wystawiać opinie o agentach,
  3. zadawać pytania agentom zarejestrowanym na MA,
  4. zgłaszać wszelkie nadużycia lub uwagi.
 5. Zadanie pytania zarejestrowanemu agentowi jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Alwis Finanse Sp. z o.o. jego danych osobowych, oraz udostępnienia tych danych wybranemu agentowi oraz zgody na odpowiedź w tej samej formie, co zadane pytanie. Serwis MA informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwi zadanie pytania i otrzymanie w tej samej formie odpowiedzi.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia wszystkich lub wybranych usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Serwis dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 7. Serwis nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

III. Dodawanie opinii i informacji o Dystrybutorach/agentach i ich biurach ubezpieczeń

 1. Opinie zamieszczone w Serwisie muszą być opatrzone podpisem (nickiem) Użytkownika.
 2. Opinie i informacje mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej konkretnego agenta.
 3. Opinie i informacje o agentach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego agenta, jego placówek i pracowników. Nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób oraz opinii dotyczących innych zagadnień nie związanych z ubezpieczeniami. Opinie i informacje nie powinny opierać się na relacjach osób trzecich.
 4. Jeden Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię w Serwisie dotycząca danego agenta. Wielokrotne umieszczanie opinii przez tego samego Użytkownika jest zakazane, a system zablokuje możliwość dodawania kolejnych opinii. Użytkownik może jednak edytować poprzednio umieszczoną opinię.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez agentów na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 8. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie.
 9. Osoby zatrudnione lub współpracujące z tym samym agentem nie mogą nawzajem dodawać opinii o innych osobach zatrudnionych lub z nim współpracujących. Agenci nie powinni wzajemnie dodawać o sobie opinii.
 10. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza jednocześnie, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
 11. Serwis ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Serwisu nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników do zamieszczenia w na jego stronach.
 13. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do pytań zarejestrowanym agentów.

IV. Profile agentów na Serwisie MA

 1. Utworzenie Profilu nowego agenta (Dystrybutora ubezpieczeń) wymaga podania podstawowych danych i wymaganych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o agencie obejmują: imię i nazwisko, województwo, miejscowość, telefon, e-mail, zakres posiadanych uprawnień do wykonywania czynności agencyjnych w zakresie ubezpieczeń. Podawać należy także dane adresowe i kontaktowe wszystkich miejsc wykonywania czynności agencyjnych. Dane te zamieszcza tylko upoważniony przedstawiciel Serwisu. Zakazane jest jakiekolwiek ingerowanie w zamieszczone zapisy przez agenta.
 3. Jeden agent może mieć w Serwisie MA wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest tworzenie Profilu wspólnego dla kilku agentów/OFWCA. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. Każdy agent może utworzyć swój Profil w Serwisie MA i potwierdzać informacje zawarte na swoim Profilu utworzonym uprzednio w Serwisie. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 5. Na Profilu zarejestrowany prawidłowo w Serwisie agent posiada dodatkowe uprawnienia. W szczególności może:
  1. edytować informacje o sobie,
  2. dodać swoje zdjęcia, mapy dojazdu,
  3. odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników w formie komentarzy,
  4. odpowiadać na zadane przez Użytkowników pytania,
  5. przeglądać statystyki swojego Profilu,
  6. kontaktować się z Użytkownikami.
 6. Agent może zamieszczać na swoim Profilu tylko swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie, zdjęcia biura lub mapy dojazdu. Zamieszczając zdjęcia w Serwisie, agent wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Agent może zamieścić tylko swój jeden logotyp. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju innych utworów graficznych.
 7. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów, słabej jakości, zawierające treści zakazane nie będą zamieszczone a istniejące mogą zostać usunięte przez Serwis bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia agenta.
 8. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, agent udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium RP, wprowadzanie zdjęcia do pamięci komputera i wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej. Serwis może także umieszczać zdjęcia w bazach danych, wykorzystać zdjęcia w celu promocji Serwisu i prezentacji w nim zdjęcia.
 9. Serwis ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat agenta, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

V. Warunki korzystania z usług Serwisu. Rejestracja i logowanie w MA agentów/OFWCA

 1. Otrzymanie prawa do korzystania z usług Serwisu przez agenta/OFWCA następuje poprzez rejestrację w Serwisie oraz wysłanie linku potwierdzającego. Wszystkie niezbędne dane do zarejestrowania zawarte są na stronie Serwisu w stosownym formularzu pn. „Zarejestruj się”.
 2. Zarejestrowanie się w Serwisie wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki jego użytkowania poprzez zapoznanie się z ich treścią oraz udzielenie dobrowolnych zgód marketingowych. Treść oświadczeń i zgód zawarta jest w Serwisie. Agent/OFWCA zobowiązuje się także do przestrzegania niniejszego Regulaminu
 3. Po zarejestrowaniu się w Serwisie i otrzymaniu potwierdzenia agent/OFWCA korzysta z Serwisu poprzez zalogowanie się). Logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Serwis.
 4. Rejestrując się do Serwisu agent/OFWCA potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez agenta danych, Serwis MA może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 5. Rejestrując się do Serwisu agent/OFWCA przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie na stronach MA.
 6. Rejestracja do Serwisu MA zostaje nadana na czas nieokreślony. W każdym przypadku i czasie rejestracja może być cofnięta poprzez złożenie właściwego oświadczenia przez Serwis MA lub agenta/OFWCA. Rejestracja może być cofnięta przez Serwis w przypadku: naruszenia zasad z korzystania z Serwisu w tym nie przestrzegania niniejszego regulaminu, w przypadku potwierdzenia nie wykonywania lub niewłaściwego wykonania swoich obowiązków wobec przekazanych do obsługi Użytkowników, po utracie uprawnień do wykonywania czynności agencyjnych lub na żądanie uprawnionych organów. Rejestracja może być także cofnięta w przypadku kiedy działanie agenta jest niezgodne z obowiązującym prawem, lub godzi w wizerunek lub dobre imię Serwisu. Wypowiedzenie takie ma skutek natychmiastowy, po przesłaniu do agenta przez Serwis stosownego oświadczenia. Agent swoje oświadczenie przesyła na adres: kontkat@mapaaagentow.pl.
 7. Zabrania się udostępniania swojego Konta (Profilu) na Serwisie osobom trzecim oraz korzystania z Kont należących do osób trzecich.

VI. Warunki korzystania z usług przez Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu oraz poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności:
 3. podawanie w ramach korzystania z Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
  1. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  2. umieszczanie treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
  3. Użytkownik może korzystać z Serwisu, po wejściu na jego stronę (www.mapaagentow.pl) i skierowaniu odpowiedniego pytania na które chce otrzymać odpowiedź. Odpowiedź uzyska do 24 godzin ze strony Serwisu lub agenta/OFWCA w przypadku zapytań merytorycznie dotyczących ubezpieczeń. Serwis wybierze agenta znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania Użytkownika.
 4. Aby zadać pytanie należy wypełnić zamieszczony formularz i go wysłać. Formularz zawiera pytania o: imię i nazwisko, adres e-mailowy i numer telefonu, kod pocztowy oraz treść zapytania.
 5. Użytkownik może zaakceptować (kliknięcie na ikonę) dobrowolne zgody marketingowe zamieszczone na stronie Serwisu.
 6. W celu wyszukania konkretnego agenta/OFWCA Użytkownik po wejściu do Serwisu klika na ikonę „Znajdź agenta”. Podaje: rodzaj ubezpieczenia oraz miejscowość i kod pocztowy. Na tej podstawie Serwis przekieruje zapytanie do konkretnego agenta w najbliższej odległości od Użytkownika akwirującego podane ubezpieczenia.
 7. W ramach funkcjonalności pn. „Znajdź agenta” można zadać także pytanie dla agenta poprzez przesłanie wiadomości na załączonym formularzu: imię i nazwisko, adres e-mail i telefon, wybrać ubezpieczenie i podać treść zapytania. Użytkownik może także zaakceptować (kliknięcie na ikonę) dobrowolne zgody marketingowe zamieszczone na stronie Serwisu.
 8. Agent odpowie na przesłaną wiadomość, jak najszybciej, gdy będzie dostępny.
 9. Wszystkie wiadomości (zapytania) Użytkowników są archiwizowane w Serwisie.
 10. W przypadku nie załatwienia sprawy przez agenta (nie odezwanie się, brak merytorycznej odpowiedzi, przekroczenie terminu) Użytkownik informuje Serwis MA poprzez przesłanie informacji na adres: kontakt@mapaagentow.pl.
 11. W przypadku zamieszczania treści nie związanych z ubezpieczeniami, obscenicznych, politycznych itp. Serwis zablokuje ich przekazanie do agenta i w przypadkach określonych w prawie powiadomi określone organy państwa. Serwis ma prawo do zablokowania wejścia na jego strony konkretnym osobom – wybranym adresom e-mail.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych zasad prawa oraz niniejszego Regulaminu zawartego na stronie Serwisu.

VII. Odpowiedzialność

 1. Agent/OFWCA są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zachowanie poufności posiadanego hasła do Profilu w Serwisie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim i nieuprawnionym, agent zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło i powiadomić Serwis.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez agenta, w tym treść udzielanych i upowszechnianych wiadomości. Serwis nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Serwis nie jest zobowiązany do sprawdzania lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez agentów, także w ramach udzielanych odpowiedzi i merytorycznego załatwiania sprawy Użytkownika.
 3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w szczególności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.
 4. Agent/OFWCA ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności: podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, naruszeniem zasad RODO lub Ustawy, naruszeniem poufności oraz naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 5. Serwis MA wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Profili agentów odbywa się na wyłączne ryzyko tych agentów/OFWCA. Z momentem przekazania agentom przez Serwis otrzymanego od Użytkownika kontaktu (zapytania) pełna odpowiedzialność za prawidłową realizację czynności agencyjnych zgodnie z Ustawą oraz zasadami RODO przechodzi na agenta/OFWCA.
 6. Serwis nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przez agenta zaciągniętych przez niego, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań, związanych z: złożeniem oferty ubezpieczenia, zawarciem ubezpieczeń lub udzieleniem porady. Odpowiedzialność prawną za należyte wykonanie czynności agencyjnych określają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa oraz procedury poszczególnych zakładów ubezpieczeniowych.
 7. Serwis w związku z usługami określonymi w dziale I. punkt 1 lit. a) regulaminu, nie gwarantuje agentom określonej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub umieszczenia informacji o ich działalności agencyjnej na mapach internetowych. W szczególności dotyczy to działań nie zależnych od samego Serwisu. Może zdarzyć się okresowo, z przyczyn obiektywnych, że nie wszyscy agenci zostaną ujęci w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub że informacja o ich działalności ubezpieczeniowej będzie umieszczona na mapach internetowych. Serwis nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub map internetowych, zwłaszcza zamieszczanych przez agentów.
 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Serwis nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub agenta lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.

VIII. Tryb kontroli, zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Serwis MA dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich świadczonych usług oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie: zastrzeżenia, uwagi, sugestie i błędy dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać, pisząc na adres kontakt@mapaagentow.pl. Zastrzeżenia dotyczące konkretnej, danej informacji, usługi agenta można zgłaszać bezpośrednio przy danej informacji, odpowiedzi.
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika, agenta lub innej osoby zgłaszającej. Odpowiedzi pisemne będą przekazywane na podany adres w terminie do 14 dni roboczych.
 4. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika, agenta na adres: kontakt@mapaagentow.pl. Zostaną one podjęte i załatwione w jak najkrótszym terminie. Jeśli ich załatwienie będzie zależało od innych podmiotów zewnętrznych podjęte zostaną działania mające na celu jak najszybsze załatwienie sprawy. Powiadomiony o tym zostanie zgłaszający.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, lub obowiązujących przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Serwisu nie będą rozpatrywane.

IX. Umowa licencyjna dotycząca korzystania z Serwisu przez agentów

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez agenta/OFWCA stanowi akceptację poniższych postanowień dotyczących licencji co do korzystania z Serwisu.
 2. Usługodawca udziela agentowi/OFWCA licencji na korzystanie, w sposób określony niniejszym Regulaminem, ze zintegrowanego przetwarzania danych w chmurze dostępnej pod adresem: www.mapaagentow.pl dla celów administrowania propozycji ubezpieczeniowych, polis oraz dokumentów z tym związanych, takich jak aplikacje, oprogramowania, sprzęt, bazy danych, interfejsy, powiązane nośniki, dokumentacje, aktualizacje, nowe wydania i inne komponenty oraz prezentacji klientom poszukującym ochrony ubezpieczeniowej, ofert zawarcia umowy ubezpieczenia oraz skutecznym zarządzaniu relacjami z klientami – CRM (dalej jako: „Oprogramowanie”).
 3. Licencja ma charakter niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z programu Mapa Agentów, bez ograniczeń terytorialnych, na warunkach szczegółowo określonych niniejszym Regulaminem, w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego używania z wykorzystaniem wszystkich funkcjonalności programu, w tym w zakresie określonym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).
 4. OFWCA/agent nie ma prawa do:
  1. przechowywania w ramach Oprogramowania danych osobowych, co do których OFWCA/agent nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,
  2. kopiowania lub podejmowania jakichkolwiek prób kopiowania Oprogramowania,
  3. wynajmowania, sublicencjonowania, pożyczania, scalania, przetwarzania, zmieniania oraz modyfikowania Oprogramowania,
  4. demontowania, rozdzielania, tworzenia dzieł pochodnych opartych w całości lub w części na Oprogramowania ani próbie podejmowania podobnych działań.
 5. Wszystkie prawa własności intelektualnej wobec niniejszego Oprogramowania, bez względu na lokalizację, należą do Usługodawcy, a prawo do użytkowania Oprogramowania nie stanowi prawa własności. W związku z powyższym OFWCA/agent nie nabywa innych praw niż tylko i wyłącznie prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z warunkami wynikającymi wprost z Regulaminu.
 6. Wszelkie dane wprowadzane do Oprogramowania przez OFWCA/agenta takie jak np. baza danych klientów, polis i dokumentacji ubezpieczeniowej należą do OFWCA/agenta. W przypadku konieczności eksportu ww. danych Usługodawca może pobrać stosowną opłatę.
 7. OFWCA/agent potwierdza, że zweryfikował niniejsze Oprogramowanie przed skorzystaniem z niego i potwierdził, że Oprogramowanie spełnia wymogi określone w Komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „UKNF”) dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 roku. W przypadku jakichkolwiek zmian stanowiska organu nadzoru OFWCA/agent zobowiązuje się poinformować o tym Usługodawcę.
 8. Usługodawca umożliwi OFWCA/agentowi oraz UKNF skuteczny nadzór nad realizacją Regulaminu w celu zapewnienia, że wykonywana jest ona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz stanowiskami i wytycznymi UKNF (w szczególności w zakresie prawa do przeprowadzenia audytu 2-giej lub 3-ciej strony), zgodnie z pozostałymi postanowieniami niniejszego Regulaminu. Nadzór obejmuje prawo kontroli pomieszczeń i dokumentacji związanej z przetwarzaniem informacji OFWCA/agenta, procesów i procedur, organizacji i zarządzania oraz potwierdzeń zgodności.
 9. Usługodawca poinformował OFWCA/agenta, że jego podwykonawcą w zakresie dostarczenia usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej oraz przetwarzania danych osobowych jest spółka LH.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, kapitał zakładowy w wysokości: 37.000 zł, NIP: 7831711517, REGON: 302693647, adres poczty elektronicznej: info@lh.pl, numer telefonu kontaktowego +48 61624 0000 (opłata standardowa zgodnie z taryfą operatora).

X. Powierzenie danych osobowych przez agenta/OFWCA

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez agenta/OFWCA stanowi akceptację poniższych postanowień dotyczących powierzenia danych osobowych i zawarcie umowy w poniższym kształcie co do korzystania z Serwisu.
 2. Przedmiotem poniższych postanowień jest powierzenie przez agenta/OFWCA (dalej: „Administratora”) Usługodawcy (dalej: „Podmiotowi przetwarzającemu” przetwarzania danych osobowych wprowadzanych do Serwisu przez agenta/OFWCA (tj. danych klientów) w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”.
 3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 4. Administrator wyraża zgodę na korzystanie z dowolnego z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej zgody – tj. jedynie po poinformowaniu w treści Regulaminu o takim podmiocie. Takimi podmiotami są: LH.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000503852) oraz hyperCREW Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (KRS: 0000256734).
 5. Administrator zobowiązany jest do współdziałania z Podmiotem przetwarzającym w zakresie przetwarzania danych oraz wywiązywania się z obowiązków wynikających z RODO.
 6. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w zakresie polecenia wynikającego z przedmiotu niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy odmienny zakres przetwarzania danych wynika z obowiązku nałożonego na Podmiot przetwarzający przez prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do poinformowania Administratora o tym obowiązku prawnym, chyba że prawo zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
 8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu umożliwienia funkcjonowania Serwisu, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
 9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 10. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (za co może pobrać stosowną opłatę) lub usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 11. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie dostępne sobie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
 12. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający udzieli niezbędnej pomocy Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, jeżeli dany obowiązek się zaktualizuje, a polegających na:
  1. stosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (w trybie określonym w art. 32 RODO),
  2. zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych (w trybie określonym przez art. 33 RODO),
  3. zawiadamianiu osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych (w trybie określonym przez art. 34 RODO),
  4. ocenie skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych (w trybie określonym przez art. 35 RODO),
  5. uprzednich konsultacjach z organem nadzorczym (w trybie określonym przez art. 36 RODO).
 13. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zgłasza to Administratorowi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia, a w razie zgłoszenia po tym czasie, informuje również Administratora o przyczynach późniejszego zgłoszenia.
 14. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do współdziałania z Administratorem w zakresie przetwarzania danych oraz wywiązywania się z obowiązków wynikających z RODO.
 15. Powierzenie ma miejsce na czas korzystania z Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach; w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności lub zmiany przepisów prawa. O dokonanej zmianie Regulaminu Serwis MA poinformuje poprzez umieszczenie informacji w Serwisie. Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji ogólnie dostępnej na stronach Serwisu, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 2. Agent ma obowiązek informować Serwis o wszystkich zmianach w danych zamieszczanych w Serwisie; nowych lokalizacjach biur, zmianie adresów e-mail, i numerów telefonów, zmianach adresu lub zakresu zawieranych ubezpieczeń. Za brak podania zmian odpowiada Agent, może to skutkować także nieotrzymaniem powiadomienia ze strony Serwisu, w tym zawartego w pkt 1, powyżej.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą zaprzestania przez Użytkownika lub agenta korzystania z usług oferowanych przez Serwis i opuszczenia strony internetowej www.mapaagentów.pl lub rozwiązania umowy licencyjnej na podstawie której agent otrzymuje dostęp do Serwisu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Użytkownik oraz agent mogą w każdej chwili złożyć także oświadczenie w tym zakresie, kierując je drogą elektroniczną na adres: kontakt@mapaaagentow.pl.
 4. Prawem właściwym dla funkcjonowania Serwisu MA i niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy, przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) innych szczegółowych ustaw oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług przez Serwis MA, w przypadku sporów z agentami i Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Alwis Finanse sp. z o.o. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Polubownymi Sądami Konsumenckimi działającymi przy UOKiK. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów można znaleźć w Internecie.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 lutego 2022 roku.